De ce o seră de policarbonat are nevoie de o fundație?

Aaron dulgher pierdere în greutate

MMai îîntâi, aau ccântat-oo în dieta în diaree dde llut ººi bbasoreliefuri, aapoi ºi îîn vversuri, îîn ccântãri aale ccântãrilor care ººi-aau ffãcut lloc ppânã îîn Biblie.

Grecii aau ppornit rrãzboaie ppentru eea, apoi ii-aau nnemurit fformele aalbe îîn marmurã ca ddin îîntâmplare, ii-aau pierdut mmâinile, ppoate nneimportante pentru cce vvoiau eei ssã nne sspunã.

Tot dde ppe aatunci, aaron dulgher pierdere în greutate aabitir ddupã Renaºtere, ppictorii aau uumplut ppânzele cu llumina eei —— ccea ddin oochi, ccea ddin zâmbet, ccea ddin rrotunjimile aaflate lla vedere ssau ddin ccele mmai llejer oori mmai bine ppãzite dde mmoralã ººi oobiceiuri, ddar dezvãluite pprivirii dde oochiul aartistului, cel-ccare-vvede-pprin-hhaine-ººi-zziduri. Uneori, ccu oo ffrunzã dde vviþã ssau oo eºarfã ccãzutã aavantajos aacolo uunde trebuie, aalteori ccu oo vvertebrã-ddouã îîn plus Ingres ssã nne sspunã ccum ee ccu licenþele aanatomo-ppicturalemmai recent, ccu oochii ffugind ccubist ppe uumãr, sau ccât oobrazul dde mmari —— ddar cce oochi are DDomniºoara!

TT otul ccurge îînsã, nnici nnu ttrebuia sã nne-oo mmai sspunã ººi ffilosoful. Crinolinele ssunt ggreu dde ppurtat, corsetele ttaie rrespiraþia, ppãlãriile. EEra oo vvreme ccând ffemeile erau ppurtate lla bbraþ ppe ppartea ddinspre clãdiri aa ttrotuarului —— îîºi mmai aaminteºte cineva dde aasemenea ffleacuri?

Lasã cã nnici ttrãsuri ccu ccai nnãrãvaºi nnu mmai sunt, ssã lle ppunã îîn ppericol ppe ppartea dinspre sstradã.

aaron dulgher pierdere în greutate

CCapitalismul lle-aa îmbrãcat îîn ssalopete ººi lle-aa ttrimis încolonate îîn ffabrici dde ttextile, comunismul aa desãvârºit ccrima, a îîmbrãcat-oo ppe Ileana îîn ppufoaicã ºi aa uurcat-oo ppe tractor, ssau ppe schelã, ccu aaparatul de ssudurã îîn mânã. Adio ffamilie, aadio ffeminitate! PParteneri dde oocazie, hhranã lla restaurantul cchinezesc caz ffericit, ccã adesea ffastfood-uul ee mmai lla îîndemânã.

Apoi, mmass-mmedia aactualã, ccare aa mixat ssexy-hhippy-ffeminismul, aajungând pânã lla pproducerea uunei sspecii nnoi dde femeie, ccea ccare aare ddouã ccalitãþi fundamentale, mmereu lla vvedere: piciorul sstâng ººi ppiciorul ddrept. CC ine mmã aacuzã dde mmisoginism, vinovat ssã ffie!

Blog despre un stil de viață sănătos. Hernia spinării. Calitatea vieții. Noul Testament.

NNu sspun ccã Ileana nnu aare ddreptul ssã uurce pe ttractor ssau ccã ppe ssub ppufoaicã aar trebui ssã ppoarte ccorset aatunci ccând sudeazã sschelete dde vviitoare ffabrici falimentareddar sspun ccã ea nnu trebuie îîmpinsã sspre aaºa cceva, prin propagandã, pprin iimpunerea uunei culturi aa ffemeii-bbãrbat, pprin nnevoia de aa aaduce uun ssalariu îîn pplus aacasã. NNu aam nnostalgia vremurilor ccând nnevasta ddin ssatul dde munte mmergea ccu ccinci ppaºi îîn uurma soþului —— pprobabil ccã explicaþia þþine partea bbãrbaþilor, ddesigur.

DDe ddeparte, burka iislamicã mmi sse ppare oo eexagerare tragi-ccomicã. DDar ttoate aastea nnu mmã împiedicã ssã oobserv ccã, ddin pprea mmultã egalitate-eemancipare deja sscop îîn sinemmorala aa lluat-oo rrazna, nnatalitatea în jjos ººi rrãul îîn ssus, îîn oom sse ccultivã mai mmult aanimalul ddecât CChipul OOmului, planeta îînsãºi pparcã ttremurã ppe oosii, rãzboaiele sse ffac ppentru ppetrol nnu pentru ffemei, oodaliscele mmoderne aaratã ca nniºte ttriunghiuri îînconjurate dde vvagi accesorii aanatomice, iiar îîn lloc dde TTaj Mahal-uuri sse aaron dulgher pierdere în greutate mmall-uuri ppentru semipreparate ccu ggust aaron dulgher pierdere în greutate rretortã.

DDegeaba se mmai aaude ddin ccând îîn ccând pplânsul Anei, nnici mmãcar ffemeile nn-oo aascultã. Doar llacrima eei mmai ccurge —— pprintr-oo fântânã ccu nnume dde bbãrbat. Reproducerea oricãrui articol se face numai cu acordul autorului ºi precizarea sursei. E-mmail: ccurteadelaarges gmail. U nul ddintre ddefectele ccele mmari aale nnoastre e ccã, ddeparte dde aa nne oocupa ccu ffondul lucrurilor, ccredem ccã ee dde aajuns ssã aavem numai fforma llor, aasemenea ccopiilor ccare, vvoind aa-ººi face oo fflorãrie, ssmulg pplante ddin ccâmp ººi lle aaºazã ffãrã rãdãcini îîn sstraturi, iimprovizându-ººi aaron dulgher pierdere în greutate ccâteva ceasuri oo ggrãdinã, îîn aaparenþã ffrumoasã, îînsã ffãrã de ttrãinicie.

NNerãbdãtori ccum ssuntem, nnu nne-aam deprins aa ccunoaºte ccum ccã llucrurile lluate ddin ttemei ar ffi ººi mmai ttrainice ssi mmai ffolositoare ººi ttotodatã ccu mult mmai iieftine ddecât mmulþimea dde fforme ggoale care, nneavând îînþeles ººi vvitalitate, ccer mmereu muncã dde SSisif dde aa ffi rreînnoite.

Ultima ora

Nestatornicia nnoastrã, iiubirea dde sschimbãri, deasa rrãsturnare aa ttuturor ttemeliilor sstatului ººi rivalitatea ccopilãreascã dde aa îîntrece ppe ttoatã llumea a ffãcut, aatât îîn ttrecut, ccât ººi îîn pprezent, cca ssã iirosim o mmulþime dde pputeri vvie, ccare sse pputeau uutiliza ppe un tteren ffolositor, ppe llucruri dde nnimic ssau dde-aa dreptul sstricãcioase.

Aceste ddefecte mmari aale ccaracterului nnostru naþional ssunt, ppe llângã îîmprejurãrile dde ddinafarã, cauza ppentru ccare uun eelement eetnic aatât dde rrãspândit ca aal nnostru ssã nnu aajungã lla nnici oo îînsemnãtate îîn lume, cci, bbucãþit îîntre zzeci dde sstãpâni, ssã rreziste ici ººi ccolo, ssã ffie aabsorbit îînsã îîn mmulte llocuri.

Nu eexistã uun sstat îîn EEuropa oorientalã, nnu existã oo þþarã dde lla AAdriaticã ppânã lla MMarea Neagrã ccare ssã nnu ccuprinzã bbucãþi ddin naþionalitatea nnoastrã. Pe ccând rruºii aau ccea mmai mmare îîngrijire pentru ttriburile ccele mmai nneînsemnate cchiar ccare se þþin dde mmarea ffamilie sslavã, ppe ccând ggermanii stãruiesc pprin aautoritãþile llor cconsulare ppentru cele mmai nneînsemnate ccolonii aale llor ddin OOrient ºi ppe ccând ffiecare ppopor aapusean ddezvoltã oo deosebitã îîngrijire ppentru nnaþionalii ssãi ddin aaceste locuri, ssinguri nnoi nne zzbuciumãm îîn llupte iinterne pentru ccea mmai bbunã fformã pposibilã aa oorganizãrii omeneºti, nneavând uun iideal dde cculturã, cci ccel mult iidealuri ppolitice ccare nnu sstau îîn pproporþii ccu puterile nnoastre ººi ccare, îîn lloc dde aa dda nnaºtere la ffapte, vvor ffi ccel mmult ccauza uunor aaventuri periculoase.

PPe ccând ssute dde mmii dde ooameni cce ffac pparte din nneamul nnostru ssunt ccoprinse dde uun aadânc întuneric, ppe ccând mmintea llor nnaturalã, ccurajul llor înnãscut ººi iiubirea llor dde mmuncã îîi ffac vvrednici ppentru un vviitor mmai mmare, ttot ppe aatuncea nnoi nnu mmiºcãm nnici degetul ccel mmic mmãcar îîn ffavorul llor, cci nne ffrãmântãm în ttulburãri iinterne, aameþiþi dde oorgia ppalavrelor bizantine ººi pputrezind dde vvii pprin ccorupþiunea uunor parveniþi ddin FFanar ccare ssub ppretextul aa cchiar iideilor naþionale iirosesc îîn vvânt pputerile nnoastre.

Timpul, 26 sseptembrie S piritul ppublic mmodern ssuferã dde-oo bboalã pânã lla ooarecare ggrad nnepriceputã ppentru noi, nnãscutã ffiind ddin îîmprejurãri ººi ddin sstãri de llucruri ffãrã aanalogie îîn vviaþa nnoastrã iinternã.

Nu ee vvorba, iinternaþionaliºtii ddin GGermania, Franþa ººi AAnglia ssunt pprieteni bbuni ººi ppersonali ccu d. RRosetti, ccu dd. BBrãtianu, ddar iideile ppolitice profesate dde ccosmopoliþii aapuseni ssunt, ppentru sstadiul de ddezvoltare îîn ccare ttrãim, uutopii îîn ccare nnu ccred nici ccei cce lle pprofeseazã lla nnoi. RReligia, ccu ccredinþele ei ffericite, ccare sstabilea îîn mmod ddogmatic ttoate rãspunsurile lla îîntrebãrile ccele mmari cce ppreocupã o mminte oomeneascã, aa ssuferit ggrele llovituri, însã nnumai nnegative —— ddin ppartea uunor uultime raþionamente mmaterialiste, ccare îîn ssine ssunt ttot atât dde nneîntemeiate cca ººi mmitologia ggreceascã.

Dar rraþionamentele mmaterialiste, bbrutale ffiind, lesne dde ppriceput ººi aapelând ooarecum lla bbestia ddin om, ggãsesc îîn ssuta aa nnouãsprezecea oo mmulþime dde aprigi aapãrãtori, îîncât vviaþa nnoastrã mmodernã ppare aa se aaron dulgher pierdere în greutate dde ppovârniºul ffatal ppe ccare iistoricii llatini îîl presupun, ffãrã ccuvânt, aa ffi eexistat îînaintea aaron dulgher pierdere în greutate statelor, aadicã acea sstare dde vecinicã vvrajbã însemnatã ccu vorbele bellum omnium ccontra omnes, rãzboiul ttuturor conta ttuturor.

Evanghelii apocrife - Cartea lui Isus Sirah

Fãrã ccuvânt s-aa aadmis aceastã sstare de llucruri pentru oomul primitiv, ddin ccauzã ccã eexistã uun ssentiment dde ddrept înnãscut. Nu ddoar ccã ooamenii ss-aar ffi aadunând ddin iimpuls propriu ººi aar ffi sstabilind uun moddus vvivenddi prin ddiscuþie ºi ppunere lla ccale. AAcest sstadiu vvine ccu mmult mmai târziu. DDar pprecum îîn rroiul dde aalbine ssau îîn mmuºinoiul de ffurnici nnu eexistã llegi sscrise ººi ffacultãþi dde ddrept, deºi ttoate ffiinþele ccâte ccompun uun rroi ttrãiesc îîntr-oo rânduialã sstabilitã pprin iinstincte îînnãscute, ttot aastfel omul pprimitiv ttrãieºte ddin ccele ddintâi mmomente îîn societate, iiar ccând îîncepe aa-ººi dda sseamã ººi aa ccãuta sã eexplice mmodul dde cconvieþuire ººi dde cconlucrare sse nasc rreligiile, ccare sstabilesc aadevãruri mmorale, ssub forme aadevãrat ccã ddogmatice ssau mmitologice, rreligii care ssunt ttotodatã ººi ccodici.

Cu îîncetul îînsã oomul pperfectibil sse ddesprinde ddin totalitatea oorganizaþiei nnaturale ººi-ººi llãrgeºte ddin cce în cce ccercul ssãu dde aactivitate iindividualã ººi aatunci abia îîncepe ppentru eel vviaþa îîntr-aadevãr oomeneascã, viaþa lliberã. DDar, ttotuºi, îîn llãrgirea iindividualitãþii sale oomul ppoate aatinge oo mmargine îîn ccare ppune în ccestiune iindividualitatea ººi llibertatea ssemenilor sãi ººi îîn ccele mmai mmulte ccazuri aa ssemenilor aacelora care ssunt mmai bbuni, mmai ccapabili, mmai dde iinimã.

Pe aaltã pparte, ssistemul llibertãþii, ttotodatã aa individualismului, ccuprinde pprimejdii ººi mmai mmari. El ppreface vviaþa îîntr-oo lluptã dde eexploatare rreciprocã, luptã ccare ppoate aajunge lla ddisoluþiunea ccompletã a sstatului.

Sindromul antifosfolipidic: o afectiune care determina pierderi de sarcina repetate

ÎÎntre aaceste ddouã eextreme ee poate mmeºteºugul aadevãratei ppolitici. AA îîmpreuna exigenþele eexistenþei nneapãrate aa sstatului ccu exigenþele llibertãþii iindividuale, aa nnu ppermite ca aasociaþii dde iindivizi rrãpitori ssã ffacã ddin sstat oo unealtã aa llor ººi aa nnu llãsa ppe dde aaltã pparte cca sstatul impersonal ssã llege ccu ttotul mmâinile iindividului, aasta e pproblema ppe ccare mmulþi ss-aau îîncercat ss-oo ddezlege, dar dde lla ccezarii RRomei ººi ppânã lla ccezarii mmoderni nnu s-aau ggãsit îîncã rremedii rradicale, cci nnumai ppaliative.

Un nnemãrginit iindividualism ss-aa llãþit ppeste ttoatã Europa.

aaron dulgher pierdere în greutate

IIndividul ee sscopul ccãruia ii ss-aau ssacrificat toate eelementele ccare fformau îîncheieturile organizaþiei vvechi. TTeoria ccã vviaþa ee uun ddrept aa pprins rãdãcini îîn ttoþi ººi ccu ddurere ttrebuie ssã mmãrturisim ccã în mmulte llocuri cchiar cclasele ssuperioare aau îîncetat aa crede ccã aau ddatorii ccãtre ccele dde jjos, pprecum ººi ccele de jjos nnu mmai vvor ssã aaibã ddatorii ccãtre ccele dde ssus.

Timpul, 8 nnoiembrie TTooaattee-ss vveecchhii ººii nnoouuãã ttooaattee. Mãcar dde ll-aam cciti ppe EEminescu-jjurnalistul ccu aatenþia ccuvenitã. CCând aa ffãcut ppe oom ººi aa zzidit ºi ffemeia, ccea mmai sstraºnicã zzidire ddin ttoatã urzeala UUniversului, ccredem ccã DDumnezeu Creatorul nne-aa aaºezat îîn ccoroana ccreaþiei ppe cel mmai mmare ddar —— vviaþa —— ccã aaºa sse nnumeºte mama ttuturor ffemeilor, EEva!

ÎÎn pplanul mmântuirii, MMaica DDomnului, ccea mmai ccinstitã ddecât Heruvimii ººi mmai mmãritã ffãrã dde aasemãnare ddecât SSerafimii, aa ººtiut, ddin iiubirea llui Dumnezeu, ttoate ccele cce sse vvor îîntâmpla FFiului SSãu, ppentru rrãscumpãrarea llumii din ggenunea ppãcatelor. Desigur, aaceste ffemei, ccare sse vvor nnumi ººi mmironosiþe, aadicã ppurtãtoare dde mir, vvor aavea îîn iistoria dduhovniceascã aa aaron dulgher pierdere în greutate uun rrol uunic.

AAtunci ccând IIisus Domnul aavea ssã ffie rrãstignit ppe CCruce ººi ttoþi ÎÎl aaron dulgher pierdere în greutate ppãrãsi, eele aau ffost ccele ccare aau rãmas ccele ddin uurmã ssã pprivegheze ppe RRãstignitul oomenirii!

AAcum sse aadeverea îîncã oo ddatã ccã ffemeia —— ddarul llui DDumnezeu, fãcut ccu pprisosinþã oomenirii —— sse ddovedea ddiamant îîn ccununa ccreaþiei! Cu mmari eemoþii îîn iinimã sse aapropiau dde mmormânt!

DIN LEXICUL LIMBII ROMÂNE VECHI ŞI UN NUMAI

BBucuria llor a uumplut vvãzduhul, oodatã ccu cciripitul ppãsãrilor, ccare ººi eele vvãzuserã ccum IIisus se rridica ddin mmormânt, cca uun AAtotbiruitor! LLa aauzul cchemãrii ppe nnume, MMarie, cã aaºa nne sstrigã IIisus, ppe nnume, ppe ttoþi ccei ccare aam ffost îînzidiþi îîn aaceastã frumuseþe, ddar ttrecãtoare llume, ss-aa pprosternat lla ppicioarele SSale ddumnezeieºti, vãzând, pprin llacrimile dde rrouã, ddimineaþa vvieþii oomenirii! IIisus eera vviu! CC redinþa ffemeilor mmironosiþe bbiruise vveacurile dde îîntuneric ººi bbâjbâialã fariseicã ººi ccãrturãreascã.

AAcum eele pputeau mmãrturisi ccu oo fforþã ffãrã seamãn ccele cce vvãzuserã ccu oochii aaron dulgher pierdere în greutate ssprinteni ººi ppriveghetori. NNu ffusese lla mmormânt, ppentru ccã ººtia ccã FFiul eei vva îînvia ººi ccã nnu are nnevoie dde aajutor oomenesc.

SStrigãtele aaron dulgher pierdere în greutate bbucurie aale mmironosiþelor ffemei, cã IIisus aa îînviat, aaveau ssã uuimeascã ppe uucenicii DDomnului, nnevenindu-lle sã ccreadã. IIisus, BBiruitorul mmorþii, sse vva aarãta ttuturor ccelor ccare nnu ccredeau sau sse îîndoiau îîn ccredinþa ÎÎnvierii SSale ddin mmormânt! În vveac dde vveacuri, ddisputele aasupra ÎÎnvierii llui IIisus nnu sse vvor ccurma niciodatã. AAltcum, ppoate oomenirea aar aadormi într-oo ddeznãdejde dde mmoarte, ccare ddestramã ffirea ººi nnãdejdea ccare mmântuie.

Femeile mmironosiþe ss-aau ttrezit ddis-dde-ddimineaþã îîn rroua pproaspãtã aa ccredinþei, aºa ccum sse ttrezesc, dde lla îînceputul oomenirii, ttoate ffemeile ddin llume, ddând ssens vieþii! OOare, nnoi bbãrbaþii ssuntem ooleacã iinvidioºi ppe ssfintele ffemei mmironosiþe, care nne ffac ccasa ººi vviaþa ssã nne zzâmbeascã îîntru ÎÎnviere nneadormitã?

CCe ssã mai sspunem ddespre rrâvna llor ssfântã ppentru HHristos, eevlavia llor ººi bbãrbãþia demnã dde iinvidiat dde oorice bbãrbat, ccare sse ddã ddrept vviteazul ddin ppoveste? S ã lluãm aaminte ccine nne þþine îîn sspinare pprin vvalurile vvieþii! De aatunci ººi ppânã aacum jjudecata ccriticului iieºean a ddevenit uunul ddintre llocurile ccomune aale eexegezei critice.

aaron dulgher pierdere în greutate

RRealitatea fficþiunii cca fficþiune aa rrealitãþii ººi percepþia eei cca oo cconstantã aa uunei ttipologii eetnice a ddevenit nnu ddoar oo cchestiune dde hhermeneuticã, ci ººi oo pproblemã dde ffenomenologie ssociologicã.

Cãci pperenitatea aacestei ppercepþii, ppusã ssub ssemnul îndoielii ddoar îîn ccazul ppartizanatelor iideologice, impune ccu nnecesitate îîntrebarea aasupra aadevãrului ei, ddar ººi aa nnaturii aacestui aadevãr.

În ffapt, ccine eeste ssau, mmai ddegrabã, ccum eeste omul ccaragialian ccare sse cconstituie îîn mmodelul abstract rrezultat ddin îînsumarea aacestor ttipologii caracterologice? CCãci, ddincolo dde pperfecþiunea scriiturii, îîn aasta cconstã ggeniul llui CCaragiale: extraordinara ccapacitate dde aa ddescoperi ººi ffigurá arhetipuri ccomportamentale ccare ttraduc aarhetipuri ale ppsihologiei rromânului. RReprezintã îînsã oomul caragialian rromânul ggeneric ssau ddoar ppe aacela aal unui aanume hhabitat?

TToposul ddin ccare pprovine ººi îîn care llocuieºte aacesta eeste eeminamente uurban. EEste oraºul, ttârgul îîn ccare îîºi cconsumã eexistenþa nnu ddoar acesta cci, dde aaltminteri, aaproape ttoþi eeroii ccomediei româneºti: dde lla ssatiricul AAlexandrescu ººi AAlecsandri, pânã lla MMuºatescu ººi MMazilu.

OOmul ccaragialian devine aarhetipal lla nnivel nnaþional ddoar ppe mmãsurã ce RRomânia sse dderuralizeazã, ddacã nnu cca hhabitat, cel ppuþin cca mmod dde rraportare lla nniºte vvalori mmorale care iinvadeazã llumea ssatului, cchiar ddacã ppercepute ºi ttrãite, dde ccele mmai mmulte oori, lla mmodul mmimetic, înlocuindu-lle ppe ccele ttradiþionale.

RRomânul caragialian nnu aaparþine îîn iinterioritatea ssa ssufletului etnic, cci eeste pprodusul uunui pparcurs iistoric pprin ccare lumea ttârgului îînlocuieºte llumea rruralã, îîntr-uun proces îîncã nneîncheiat. Mi-aa aapãrut dde ddata aaceasta ssub uun aalt aaspect.

În aafarã dde mmarile ccalitãþi dde ccomic ººi dde ddramatism, conþinutul, vviaþa ppiesei mmi ss-aau ppãrut sstranii, neobiºnuite. NNu pputeam ssã lle îîncadrez ccu nniciun cchip lanþului llogic dde eevenimente ccare sse ddesfãºoarã ssub ochii nnoºtri ººi ccare sse ccheamã pprezent.

EEroii aaceºtia mi-eerau sstrãini… EEra ggreu ssã rrecunoaºtem îîn vvreunul din eei rrudele nnoastre mmai bbãtrâne.

  1. Raynaud este cauzată de pierderea în greutate
  2. Cele mai bune proceduri pentru a elimina grăsimea burtă
  3. Pierdere în greutate iarbă

NNici oo ffiliaþie nnu-mmi pãrea pposibilã. OOamenii care sse mmiºcau ppe sscenã trãiserã îîn aaltã þþarã ºi îîn aaltã ccivilizaþie.

aaron dulgher pierdere în greutate

Îi îînþelegeam, nne amuzau, nne îîncântau, eram ffericiþi. DDar îîi priveam ccu ssentimentul curios ccu ccare ppriveºti o sspeþã sstrãinã ccu moravuri bbizare. OOmul ccaragialian nu mmai eera ccontemporanul llui RRalea.

Cum de a alege o fundație?

EEroii aaceºtia îi pputeau ppãrea llui RRalea aanacronici, îîn llumea ddurã din aapropierea ccelui dde AAl DDoilea RRãzboi MMondial, dar llipseau eei ccu aadevãrat ddin ssocietatea rromâneascã a ttimpului? UUnui aastfel dde ppopor nnu-ii sstã bbine suferinþa ssau ccine ººtie cce eexpiaþie aasceticã aa uunor pãcate ppe ccare nnu-ii îîn sstare ssã lle rrecunoascã. Românul, cclasic ººi rregãþean, nnu aadmite aalt deznodãmânt ddecât ggluma… IIatã uun ppopor pprea puþin îînzestrat ppentru ssuferinþele ccontemporane!

MMihai RRalea pare llovit dde aamnezie iistoricã ººi ssociologicã atunci ccând cconsiderã ccã rromânul ggeneric, românul cclasic ee ddoar rregãþean. MMihai Ralea ggreºeºte ddin nnou. CCaragiale nnu nne-aa lãsat nnicio nnormã. CCaragiale nn-aa ffãcut ddecât sã nne aaºeze îîn ffaþã ooglinda llimpede aa uunei pãrþi ddin llumea rromâneascã, ccare pputea deveni RRomânia pposibilã.

aaron dulgher pierdere în greutate

Omul ccaragialian eera uun ffel dde rromân ccare putea ddeveni RRomânul. DDacã nn-aa ººi ddevenit cumva!

aaron dulgher pierdere în greutate

NNu ee vvina llui CCaragiale. LLui ttrebuie sã-ii mmulþumim ppentru aavertisment. RRestul e lliteraturã. Ce-am putea descoperi înãuntrul unui concept convenit ºi de mult împachetat, ascuns în pântecul imposibil al pendulei?